Facebook Centrum Pro Dvojcata Logo Daruj

Výběr jmen pro dvojčata

Výběr jmen pro dvojčata Vybrat to pravé jméno pro vlastního potomka může být umění. A což teprve, jedná-li se o výběr jmen pro dvě děti Mnozí z z ...

Výběr jmen pro dvojčata

Vybrat to pravé jméno pro vlastního potomka může být umění. A což teprve, jedná-li se o výběr jmen pro dvě děti najednou! Mnozí z vás by jistě mohli namítnout, že při výběru jmen pro dvojčata si každý z rodičů může přijít na „to své“. Jsou přece dvě jména! Někteří rodiče by však mohli vyprávět, jakými peripetiemi si při výběru těch správných jmen pro svá dvojčata prošli. Živé diskuze o jejich výběru se ostatně nevedou pouze doma nad kalendářem. Rodiče často hledají inspiraci a také pomoc na internetu. Existuje zde řada diskusních fór, která se k tomuto tématu vztahují. A neměla bych opomenout ani to, když svými zaručenými tipy přispívá širší příbuzenstvo.

Čím je vlastně ovlivňována volba jmen?
K volbě jména lze přistupovat z nejrůznějších hledisek. Popsána je celá řada strategií, kterých při jejich výběru využíváme. Tyto strategie nemusí mít vždy zcela vědomý charakter. Je důležité zdůraznit, že ke jménům (ať cizím či vlastním) máme určitý citový vztah. Ten může, někdy docela paradoxně zahrnovat pozitivní i negativní stránku. Není nic neobvyklého, že např. Renatu, kterou jsme právě poznali, máme sklon hodnotit podle toho, jaký dojem v nás zanechala zcela jiná Renata. Při seznámení s Petrem, nostalgicky vzpomeneme na bývalou lásku…
Kromě toho však jméno potomka vybíráme na základě mnoha dalších zvyklostí. V první řadě se jedná o to, aby se jméno líbilo oběma rodičům. Důležité je také to, aby ladila k příjmení. Zajímáme se i o jejich význam či původ. Někdy se výběr jména veze na aktuální módní vlně. Nebo naopak rodiče volí jméno zcela výjimečné až extravagantní. Budoucím rodičům mohou být inspirací také slavné osobnosti. Setkáváme se tak s dětmi, které nosí jméno po významných osobnostech, známých filmových či seriálových hrdinech. Výjimkou nemusí být ani dvě křestní jména. Některé matky a otci respektují rodinné tradice. V těchto rodinách se jména předávají z pokolení na pokolení.
Není důvod k tomu, aby se právě popsané strategie neodrážely při výběru jmen pro dvojčata. Hraje tedy při volbě jména nějakou roli to, že namísto jednoho potomka přibydou hned dva přírůstky?
Volbu jmen může odrážet také postavení dvojčat ve společnosti. Poměrně podrobně je v této souvislosti prozkoumána oblast Afriky. Společenské postavení dvojčat je závislé na kulturních zvycích skupiny, ve které žijí. Některé skupiny jejich příchod na svět oslavují, dvojčata se těší velké přízni. I proto mají specifická jména. Již podle jmen je pro ostatní ihned zřejmé, že se jedná o dvojčata. Nejčastěji dostanou jména Adam a Eva. Zvláštní je i to, že se vůbec nemusí jednat o dvojčata odlišného pohlaví. Tedy i chlapec dostane jméno Eva a dívka Adam. Jiná tendence je v oblastech Afriky, kde není příchod dvojčat vítán. Zde jsou dvojčata zdrojem obav. Taky tady je na první pohled patrné, že se jedná o dvojčata. Na rozdíl od ostatních dětí zůstávají dvojčata nepojmenovaná. Opusťme teď africký kontinent a přesuňme se k nám.
I u nás platí, že stejný den narození dvojčat často svádí rodiče vybírat jména pro pár a ne pro dva samostatné jedince. O jaká jména se nejčastěji jedná? Pojďme se podívat, jak na tuto otázku odpovídaly maminky dvojčat.
Jména, která se k sobě nějakým způsobem hodí. To je vůbec jedna z nejobvyklejších strategií. Prakticky to znamená, že obě jména podobně rytmicky znějí, mají stejný původ či jsou významově podobná: „vybírali jsme tak, aby spolu celkově ladila, “ (Hana a Jana) „aby obě jména byla stará,“ (Štěpán a Matěj) „vybírali jsme tak, aby šla podobně zdrobnit“ (např. Tom-Tomášek, Luky-Lukášek).
Lze sem přiřadit také ty varianty, kdy jedno jméno bylo vybráno již dříve a druhé se zvolí tak, aby k prvnímu ladilo: „měla jsem vysněné jméno Vašík, druhé jsme k němu dovybrali, tak aby k sobě ladila.“
Jména, se kterými máme spojeny vzpomínky na dvojice. Do této skupiny patří jména, která asociují známé dvojice (Petr a Lucie, Petr a Pavel, Šimon a Matouš), ale také mohou být spojena s nějakou osobní vzpomínkou nebo připomenout něco jiného: „ Měla jsem v dětství dvě panenky tak podle nich jsme je pojmenovali… Linda, ta byla v břiše vlevo, Petra vpravo.“
Výběr jména na základě stejné délky. Je další z častých strategií výběru jmen pro dvojčata. Vybraná jména mají stejnou délku: „aby měla stejný počet písmen,“ (např. Veronika a Karolína) „aby byla stejně dlouhá,“, „ aby byla stejně krátká.“
Jména začínající na stejná písmena. V těchto případech je výběr jmen založen na tom, aby začínala na stejná počáteční písmena: „aby obě dvojčata měla stejné iniciály“ (např. Jan a Jasmína).
Tu a tam vyberou rodiče pro své děti jména, která celkově působí výjimečně. Zde můžeme zařadit:
Jména zrcadlově obrácená (např. Anna Marie a Marie Anna).
Siamská jména. U těch je hlavním kritériem to, že konečná souhláska či samohláska je shodná s počátečními písmeny jména dalšího dítěte (např. Jana a Naďa).
Strategie při výběru jmen pro dvojčata jsou v některých případech velmi rafinované. Dochází ke kombinaci a násobení výše popsaných způsobů. Co to znamená? Rodiče např. vyberou jména tak, aby byla stejně dlouhá, současně začínala na stejné písmeno a navíc spolu celkově ladila.
Zajímavé není pouze to, jaká jména rodiče pro dvojčata vybírají, ale také způsob, jakým k jejich volbě přistupují.
Výběr na základě vylučovací metody. Rodiče nejprve vytvoří seznam jmen, tzv. kandidátní listinu, která obsahuje nejoblíbenější jména. Z tohoto seznamu se následně jména buď losují, nebo se postupně vyškrtávají. V závěru zůstanou pouze dvě konečná jména.
Výběr jmen si rodiče rozdělí. Protože jsou jména dvě, má každý z členů rodičovského páru volnou ruku při výběru jednoho jména. V případech, že se jedná o pár odlišného pohlaví (tedy chlapce a děvče), vybírá ženské jméno muž, mužské naopak žena. Jedná-li se o dvojčata stejného pohlaví, vybere jména pro chlapce muž a pro dívky žena. Někdy je tomu ovšem zcela naopak! Na své si mohou přijít také sourozenci dvojčat. Pokud již rodiče mají doma dítě, často se do výběru zapojuje také ono. Znamená to, že jedno jméno vybere otec, či matka a druhé pak jejich potomek. Příležitostně vybírají jména také další rodinní příslušníci, např. prarodiče, ale také někdo ze skupiny blízkých přátel.
Výběr na základě rodinných tradic. Pokud je v rodinách zvykem předávat jména z pokolení na pokolení, nese jedno z dvojčat jméno po otci, druhé po matce. Nebo každé z dvojčat „zdědí“ jméno po jednom z prarodičů, či po někom jiném z rodiny.
Výběr na základě jmenin. Nastávající rodiče někdy berou ohledy také na datum svátku každého dvojčete. Od toho se také odvíjí taktika volby křestního jména. Pokud chtějí mít všechny oslavy „pokupě“, zvolí jména tak, aby byla sobě v kalendáři co nejblíže.

Na co bychom měli při výběru jmen pro dvojčata pamatovat?
Jméno není pouze prostředek, který slouží k pojmenování. Z psychologického hlediska je jméno rovněž součástí osobnosti. Oslovování dítěte jeho konkrétním jménem je pro něj jedním (nikoliv však jediným) z důležitých ukotvujících bodů. Dáváme mu tak zřetelně najevo, že je jedinečnou a samostatnou osobností. Konečně, křestní jméno dítě rozeznává daleko dříve než zájmeno já.
Jaká úskalí se mohou objevovat u dvojčat? Samotná reakce na křestní jméno se u dětí, které pocházejí z dvojčat, objevuje o něco později, než je tomu u dětí narozených jednotlivě. Právě jména, která velmi podobně znějí, dvojčata hůře rozlišují. Neuvědomují si, že dané jméno patří pouze jim. Nezřídka se stává, že dvojčata v útlém věku reagují na vzájemné oslovení. K tomuto „zmatku“ mohou někdy, byť nevědomě, přispívat i rodiče, kteří pro ně vybírají velmi podobná jména.
Stává se, že taková jména si plete i širší okolí. Extrémním příkladem jsou jména Tim a Tom. Pokud jsou si dvojčata navíc podobná i fyzicky, je problém nasnadě. Už jen z obavy, aby je neoslovili špatným jménem, je pak raději ostatní oslovují dohromady: „kluci!“ „holky!“ dvojčátka!“. Někdy snad i z bezradnosti na jedno dvojče zavolají např. „Petřepavle“, a pak čekají, na kterou část takto spojeného oslovení zareaguje. Zapomínat bychom neměli ani na samotná dvojčata. Pro ně nemusí být příjemné neustále dokola opakovat: „Já nejsem Petr, ale Pavel.“
Lze se setkat také s názorem, že pro dvojčata mají být vybrána stejně dlouhá křestní jména, aby si vzájemně nezáviděla. Osobně tento argument nepovažuji za vůbec opodstatněný. Žárlivost a rivalita patří mezi „negativní“ charakteristicky blízkého vztahu dvojčat. Věřte, že dvojčata si (a to zcela bez nadsázky) budou závidět kde co!

To jsou tedy důvody, proč ze strany psychologů zaznívá varování. Pokud lze rodičům něco doporučit, tak to, aby pro děti vybrali jména, která budou svébytná a zřetelně odlišná. Pro samotná dvojčata napomáhá takový krok k rozvoji identity. Také okolí má lepší šanci je od sebe rychleji a snáz rozeznat, oslovovat je správnými jmény a vnímat je jako individuality.
Jak se budou jmenovat vaše ratolesti, samozřejmě záleží pouze na vás. Přesto a právě proto bychom měli jejich výběru dopřát dostatek času. Měli bychom si být také vědomi možných úskalí a stereotypů, které výběr jmen dvojčat provázejí. Vždyť jméno s každým dítětem roste a bude jej provázet po celý život.

(c) 2008 Mgr. Kateřina Minarčíková
Zdroj: Minarčíková, K. (2007). Specifika vývoje a výchovy dvojčat. Diplomová práce: FF UP Olomouc